Všeobecné obchodní podmínky

I.          Kdo jsme a co děláme

Jsme portál PRAHA není DRAHÁ a prostřednictvím těchto stránek Vám nabízíme zajímavé pražské akce, nebo místa, která rozhodně stojí za to navštívit.

Těmito podmínkami Vás ve srozumitelné formě seznámíme s tím, jak můžete naše služby objednat, jaká práva z nich budete mít nebo co dělat v případě nejasností.

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Praguetouristmedia s.r.o., sídlem Jagellonská 2428/17, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 067 98 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289145 (dále jen „Prodávající“, „my“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě:
 • smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Zákazník“ nebo „vy“) nebo
 • smlouvy o poskytování služeb, které zprostředkovává Prodávající pro Dodavatele a Zákazníka (dále jen „Smlouva o zprostředkování“)

prostřednictvím internetových stránek www.prahanenidraha.cz (dále jen „Webová stránka“).

 1. Na této stránce můžete provést objednávku našich služeb (dále jen „Naše služby“) a může tedy mezi námi dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Dále můžete naším prostřednictvím provést objednávku dalších služeb našich dodavatelů (dále jen „Další služby“) a tím může mezi námi dojít k uzavření Smlouvy o zprostředkování (Naše služby a Další služby dále jen „Služby“).
 2. Tyto obchodní podmínky jsou v češtině a řídí se českým právním řádem. Pro případné spory jsou příslušné české soudy, tím však nejsou dotčena práva spotřebitele z obecně závazných právních předpisů.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že obchodní podmínky můžeme, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.
 4. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Více se dočtete v článku Ochrana osobních údajů.

 II.          Uživatelský účet

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nezbytný – objednávku můžete vytvořit i bez registrace. Díky uživatelskému profilu vám však budeme schopni poskytnout nabídku na míru podle zájmů, které si vyberete.
 2. Při registraci, ale i při objednávce Služeb prosím nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete, považujeme za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – prosíme o zachování mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu.
 4. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Při registraci nám také udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání nabídek služeb na míru nebo akcí, které by vás mohly zajímat. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Více se dočtete v článku Ochrana osobních údajů.

III.          Objednávka Služeb

 1. Objednat si Služby je možné prostřednictvím našich Webových stránek. Podobu, v jaké vyplníte vaše údaje do objednávkového formuláře, budeme považovat za správnou a aktuální.
 2. Na základě objednávky Našich služeb nevzniká sám o sobě mezi stranami žádný smluvní vztah – po provedení objednávky vám zašleme potvrzovací e-mail, jehož doručením mezi námi dojde k uzavření smlouvy.
 3. V případě objednávky Dalších služeb našich Dodavatelů vzniká smluvní vztah mezi vámi a Dodavatelem doručením potvrzovacího e-mailu, tedy uzavřením Smlouvy o zprostředkování.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odmítnout jakéhokoliv Zákazníka, u něhož shledáme poskytnutí našich služeb jako nevhodné, nepotřebné nebo neúčelné.

IV.          Platební podmínky

 1. Cenu Služeb můžete uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2401384032/2010, vedený u společnosti Fio banka;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pays
 1. Pokud budete platit převodem, prosíme vás o uhrazení ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 2. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Splatnost bude 14 dnů od jejího odeslání v pdf na vaši e-mailovou adresu.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vám vystavit účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V.          Specifika Dalších služeb od Dodavatelů

 1. Prostřednictvím těchto stránek je možné provést objednávku služeb od našich dodavatelů (dále jen „Dodavatelé“) a dojde tak k uzavření smlouvy mezi vámi a Dodavatelem.
 2. Ceny na Webové stránce jsou cenami za nákup voucherů v podobě QR kódu, pomocí kterého může Dodavatel identifikovat objednávku Zákazníka a poskytnout mu Další smlouvu (dále jen „Voucher“).
 3. Nejsme účastníkem smluvního vztahu mezi vámi a Dodavateli a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy o zprostředkování nebo případných škod vzniklých z ní nebo na jejích základech. Neodpovídáme za závadné podklady a obsah materiálů Dodavatele nebo škody vzniklé v souvislosti s užitím informací o Dalších službách zveřejněných na Webové stránce.
 4. Práva z uzavřené Smlouvy o zprostředkování nebo práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňujte vždy u Dodavatele.
 5. Dodavatel je povinen dodat Další službu ve shodě se Smlouvou o zprostředkování v ujednaném množství, jakosti a provedení a bez právních a faktických vad. Není-li provedení nebo jakost ujednána, splní Dodavatel plnění tak, jak je pro účel patrný ze Smlouvy o zprostředkování obvyklý. K právům z vadného plnění a uplatnění reklamace se více dočtete níže.

VI.          Odstoupení od smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Nicméně prosím vezměte na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se společně domluvíme na termínu služby, který bude naplánován do 14 dní ode dne uzavření smlouvy).
 3. Jako spotřebitel nemůžete bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy:
 • v níž jste využili možnost individualizování podoby Voucheru a byl vám upraven podle Vašeho přání nebo přání vaší osoby,
 • o poskytování služeb, jestliže byly plněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající vám před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, využijte prosím formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 2. Pokud se neuplatní odst. 2 tohoto článku, vrátíme vám do 14 dní od vašeho odstoupení od smlouvy částku plně odpovídající ceně služby a to převodem na bankovní účet, který nám sdělíte, případně v hotovosti.
 3. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII.          Co když budou mít Služby nějakou vadu?

 1. Odpovídáme vám za to, že Naše služba nemá vady. Dodavatel odpovídá za to, že Další služby nemají vady. To znamená, že:
 • mají Služby vlastnosti, které jste si ujednali s námi nebo s Dodavatelem, a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které jsme my nebo Dodavatel popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu Služeb a hodí se k účelu, který uvádíme;
 • Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
 1. Vezměte prosím na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že Služby neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 2. Upozorňujeme také, že v žádném případě neneseme odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb Dodavatelů, nejsme proto povinni přijímat a vyřizovat reklamace z vad takto zprostředkovaných služeb a v případě problémů se musíte obrátit na konkrétního Dodavatele. Vaše práva a povinnosti pak upravují smlouvy s jednotlivými Dodavateli a jejich obchodní podmínky.

Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Reklamaci Našich služeb prosím uplatněte na e-mail: info@praguecityline.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Praguetouristmedia s.r.o., Jagellonská 2428/17, 130 00 Praha 3
 2. Reklamaci Dalších služeb prosím uplatněte u Dodavatele podle jeho obchodních podmínek.
 3. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
 • vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání poskytnutí služby.
 1. Při uplatnění reklamace obdržíte od nás nebo od Dodavatele potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady Služeb

 1. Podle své volby máte právo požadovat u vady, která je podstatná (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění dodáním nové nebo chybějící Služby;
 • přiměřenou slevu z ceny; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. Podstatná je taková vada, o níž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by tuto vadu předvídala.
 2. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.
 3. Při uplatnění reklamace jste povinni nám nebo Dodavateli sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.
 4. Není-li oprava nebo výměna Služby možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení ceny v plné výši.
 5. Pokud my nebo Dodavatel prokážeme, že jste před převzetím o vadě Služby věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni my, ani Dodavatel vašemu nároku vyhovět.
 6. Pokud si na Webové stránce vytvoříte rezervaci ubytování nebo zakoupíte ubytovací kapacity a po této rezervaci, zakoupení nebo po příjezdu nebudou v místě ubytování ubytovací kapacity či jiné služby dle vaší objednávky, jsme my v případě smlouvy o poskytování služeb, nebo Dodavatel v případě Smlouvy o zprostředkování povinni:
 • poskytnout vám a osobám uvedeným v rezervaci nebo smlouvě jiné srovnatelné ubytovací kapacity stejné nebo lepší kvality ve stejné lokalitě a včetně bezplatné dopravy na místo
 • a proplatit a nahradit vám veškeré přiměřené náklady a výdaje (doprava, telefon atd.), které vám vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit nebo služeb dle smlouvy.

Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci vyřídí Prodávající i Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.
 2. Vystupujete-li ve vztahu k Prodávajícímu nebo Dodavateli jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VIII.          Ochrana osobních údajů

 1. Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), tyto vaše údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon a adresu.
 2. Bez těchto údajů bychom vám nemohli poskytnout služby ani s vámi uzavřít smlouvu. Musíme je také uchovávat kvůli zákonným povinnostem, evidenci smluv a pro případ, že by došlo ke sporu a museli bychom bránit naše práva. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budeme uchovávat 10 let od doby, kdy splníme poslední plnění z naší smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.
 3. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme zpracovávat jiným způsobem než za účelem poskytování služeb, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám můžeme zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budeme pro tyto účely uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.
 4. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa, zájmy a informace o počtu a věku dětí, které nám sami vyplňujete při zřizování nebo úpravě uživatelského účtu a my vám díky tomu můžeme poskytnout nabídku na míru. Vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme 3 roky od doby, kdy nám tyto údaje sdělíte.
 5. Osobní údaje budeme zpracovávat my, mohou je však zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Dodavatelé, na jejichž služby jste si prostřednictvím Webové stránky zakoupili nebo rezervovali Voucher
 1. Na Webové stránce používáme také soubory cookies za účelem:
 2. a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 3. b) fungování webových stránek;
 4. c) přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas;
 5. d) retargetingu, pokud jste k tomu udělili souhlas
 6. Sbírání cookies podle odst. 6 písm. a) a b) je zpracováním osobních údajů, které nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný zájem správce) Nařízení.
 7. Cookies užívané pro marketingové účely uvedené v odst. 6 písm. c) a d), zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na dobu dle jednotlivého typu ukládání cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely můžete vzít kdykoliv zpět, stačí, když si změníte nastavení svého internetového prohlížeče, nebo nám kdykoliv napište na e-mail info@praguecityline.cz
 8. Webové stránky můžete používat i v režimu, který nesbírá údaje o vašem chování na webu – tento režim si můžete nastavit přímo v nastavení prohlížeče nebo můžete vznést proti takovému sběru námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na naši kontaktní adresu: Praguetouristmedia s.r.o., Jagellonská 2428/17, 130 00 Praha 3. Vaši námitku vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dní od obdržení.
 9. Cookies, které potřebujeme pro funkčnost webu, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou. Pokud vznesete námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nemůžeme v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu.
 10. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v podobě, která vás nedokáže identifikovat.
 11. Co byste měli vědět, že vám Nařízení dovoluje:
 • požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně požádat o kopii těchto údajů;
 • podat námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu;
 • vyžádat si od nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
 • požádat nás o výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že naše zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí anebo že to není v rozporu s právními předpisy;
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IX.          Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky můžeme měnit či doplňovat, tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Takovou změnu bychom vám oznámili vždy nejpozději 30 dnů před tím, než nabyde účinnosti nové znění. Pokud nevyužijete v této době práva smlouvu vypovědět, znamená to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb nebo Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 3. Pokud vám něco z obchodních podmínek není jasné, kdykoliv nás můžete kontaktovat na:
 • e-mailu: info@praguecityline.cz
 • nebo telefonu: +420 602287855

 

V Praze dne 1.1.2019

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy


společnosti

sídlem:

email: ….

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí této služby:

 

…………………………………………….

 

…………………………………………….


kterou jsem objednal dne …………………………………………….

zálohu uhradil dne …………………………………………….

a na účet společnosti byla připsána dne …………………………………………….

 

 

Poznámka

…………………………………………….

…………………………………………….

Jméno a příjmení

 

…………………………………………….

Adresa

 

…………………………………………….

Podpis

 

…………………………………………….

Datum

 

…………………………………………….